Klub posluchačů hudby

Pravidelné informace o vybraných událostech pro pravé milovníky hudby

Klub posluchačů hudby při umělecké agentuře JCH vznikl v roce 1995 jako věrnostní program pro návštěvníky koncertů Umělecké agentury JCH a jeho činnost se rozvinula zejména v souvislosti s konáním Mezinárodního koncertního cyklu CHARITAS. V rámci tohoto koncertního cyklu vystupují v Praze i v dalších městech České republiky zahraniční poloprofesionální soubory. Umělecká agentura JCH zajišťuje členům Klubu posluchačů hudby bezplatné zasílání informací a pozvání na všechny koncerty tohoto cyklu. Vstupné na koncerty je pro členy klubu zdarma, nebo výrazně zvýhodněné, obvykle se vybírá pouze dobrovolný příspěvek, který je věnován na charitativní účely.

Výhody členství v KPH

 • Členství v Klubu posluchačů hudby a zasílání informací je bezplatné
 • Zasílání informací o koncertech pořádaných v rámci Mezinárodního koncertního cyklu CHARITAS, zasílání pozvánek na koncerty a poukázek na zvýhodněné či bezplatné vstupenky
 • Zvýhodněné vstupné na pravidelné varhanní koncerty v kostele sv. Františka z Assissi u Karlova mostu, a to na základě předložení členské karty
 • Další výhody dle aktuální nabídky umělecké agentury JCH

Podmínky členství v KPH

 • Členství v KPH vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané Přihlášky v tištěné podobě nebo prostřednictvím online formuláře.
 • Agentura JCH informuje členy KPH o akcích e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou na Přihlášce. Součástí pozvánky, resp. poukázky na vstupenky jsou vždy informace o podmínkách uplatnění pozvánky, resp. poukázky, s nimiž je člen KPH povinen se seznámit.
 • Členství v KPH je dobrovolné a do odvolání bezplatné. Dokladem členství je členská karta, kterou si člen vyzvedne u informačního stolku KPH na některé z akcí následujících po přihlášení.
 • Členství v KPH je nepřenosné. Bez souhlasu agentury JCH je zakázáno dále distribuovat pozvánky a poukázky na vstupenky.
 • Na členství a jeho výhody není možné uplatňovat právní nárok. Agentura JCH si vyhrazuje právo měnit dle provozních potřeb podmínky KPH či programy akcí.
 • Účast na akcích je možná pouze do vyčerpání kapacity sálu. O vyčerpání kapacity prostor informuje pořadatel a členové se zavazují uposlechnout jeho pokynů.
 • Přístup na akci KPH bude členům umožněn v pořadí příchodu. Sál je zpřístupněn zpravidla 30 minut před začátkem akce.
 • Členové KPH prokazují svou účast odevzdáním pozvánky s vyplněným členským číslem nebo předložením členské karty. Mohou tak učinit i v případě, že se z kapacitních důvodů nemohou akce účastnit.
 • Členství v KPH bude ukončeno na žádost člena, pro nevhodné chování na akcích či jiné porušení podmínek KPH. V případě neúčasti na akcích po dobu více než 6 měsíců může být zasílání informací přerušeno.

Zásady ochrany osobních údajů

Správce a zpracovatel osobních údajů:

JCH ART AGENCY PRAGUE s.r.o.
IČ: 25784803

Kontakty:

Na Hroudě 257/39, 100 00 Praha 10
WWW.JCHART.CZ | KPH@JCHART.CZ | +420 724 192 232

Agentura JCH zpracovává osobní údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, přítomnost na jednotlivých akcích a kulturní preference) členů KPH za účelem evidence v KPH, poskytování bezplatných nebo zvýhodněných nabídek, zasílání informací o pořádaných akcích a pro potřeby statistik agentury JCH.

Agentura JCH zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje člena KPH budou zpracovány pouze po dobu trvání členství.

Agentura JCH neposkytne osobní údaje třetí straně. Pokud v době zpracování osobních údajů dojde ke změně zpracovatele, bude informace o novém zpracovateli uvedena na webových stránkách www.jchart.cz.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Neudělení souhlasu nebude mít pro osobu žádné právní důsledky. V případě neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebude moci agentura JCH členovi zajistit veškeré výhody členství v KPH a zasílání informací o pořádaných kulturních akcích.

Osoba, která se přihlašuje k členství v KPH:

 • má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, požadovat omezení zpracování
 • má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat na některém z uvedených kontaktů
 • má právo vznést námitku proti zpracování
 • má právo na přenositelnost poskytovaných údajů
 • má právo podat stížnost u dozorového úřadu